خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی نیستن که آنجور که میخواهند زندگی

می کنند . آنهن کسانی هستند که خواسته های خودشون رو به خاطر کسانی که دوستشون

دارند تغییر می دهند!!!!!