کوروش هخامنش

امپراتور یونان به کوروش گفت:ما برای شرف میجنگیم وشما برای ثروت دنیا


کوروش پاسخ داد:تعجب مکن!!!هر کس برای نداشته هایش میجنگد!!!!!