باران کـه میبـارد...... دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود.....

راه می افـتم ... بـدون ِ چـتـر ...

من بـغض می کنـم ....آسمـان گـریـه ..

 

 

 

 

ایــــــن روزها ...


هـــــــر نفـــس ،


درد اســـت که میکشـــم !!!


در نبــــــــودت "


ای کــاش یا بـــــــــــودی ،


یـــــا اصـــلا نبودی !!!


ایـــــن که هســـتی


و کنــــارم نیســــتی ...


دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد "


بفــــــهم بی انصــــــاف !!!

این مطلبو از سایت عشق پیچوندم