اگه یه پسر 3 روز خونش خالی باشه و هیچ شیطنتی نکنه.......
1.باید بره بمیره
2. خودشم بره بیرون تا خونه خالی تر شه
3. همچین پسری وجود نداره
4.اگه تا 40 سالگی تحمل کنه پیامبر میشه
5. به خر گفته زکی