مغز انسان پر کارترین جای بدنه
اون همه 24 ساعت روز و همه 365 روز سال و کار میکنه
کار اون از لحظه تولد آغاز میشه و فقط وقتی متوقف میشه که ما وارد سالن امتحانات میشیم!!!