بد شانس ترین نسل تاریخ ایران
توو نوزادیمون شیر خشک نایاب شده بود.
دوران تحصیل هم هر چی طرح بود رو ما امتحان کردن … نظام قدیم, نظام جدید, نظام خیلی جدید
رسیدیم دانشگاه سهمیه ها بیداد کردن فارغ التحصیل شدیم به خاطر زیاد بودن جمعیت کار پیدا نشد.
عاشق شدیم گشت ارشاد رو سرمون خراب شد.
... ماشین خریدیم بنزین سهمیه بندی شد
بارالها ! دیگه حالی واسمون نمونده که به راه راست هدایت شیم، خودت راه راست را به سوی ما هدایت كن.