ما اسطوره ایم ....!

وقتی میخوایم از كسی تعریف كنیم بهش فحش میدیم مثلا:
عجب نقاشیه، پفیوز
چه دست فرمونی داره تخمه سگ
... ... ... چقدر خوب میخونه بی پدر مادر
چه گیتاری میزنه ناکس
استاده كامپیوتره بی ناموس
عجب گلی زد حرومزاده

اما وقتی میخوایم فحش بدیم؛ تعریف میكنیم:
برو شازده!
چی میگی مهندس!
بابا نابغه!
آخه آدم حسابی!
خیلی دكتری!
خیلی باحالی