میرسد روزى كه بى هم میشویم
یك به یك از جمع هم كم میشویم میرسد روزى كه ما در خاطرات
موجب خندیدن و غم می شویم
گاه گاهی یاد ما كن ای رفیق
می رسد روزى كه بی هم می شویم