وقتی دوس پسرت باهات به هم میزنه اصلا نباید بی تربیتی کنی....
اصلا نباید بهش التماس کنی....
اصلا نباید بحث کنی...
بذار بره...
.
.
.
.
.
فقط 2 ساعت بعدش بهش یه اس بده بگو لطفا چند تا اس ام اس عاشقانه برام بفرس لازم دارم