همینطور كه میدونید شیر انواع داره

شیر فشن

 

 

زیبای خفته

 

اینم شیر از نوع زن ذلیل

خوشتون اومد