من هیچوقت نفهمیدم چرا آدما زیرِ پتو احساس امنیت میکنن...

حالا گیریم یه قاتل اومد توی اتاق خواب بعد حتما ً

میگه :

الان اومــــــدم بکــــشمـــــــِــــت... اَه لعنتی پتو داره نمیشه!