ببینید چینیها چگونه عشق خود را بیان میکنند
دانشجویی عاشق یکی از دختران دانشگاهش میشود
و دوست داشت عشق خود را به شیوه ی جدیدی بیان کند
به بعضی از دخترانی که در آن خوابگاه دانشجویی به سر میبردند
یک شوکولات داد
و از هر کدام آنها خواست تا چراغ اتاق خود را برای ساعت 8 شب روشن کنند!
حالا ببینید چه اتفاقی افتاد

 
 
برای رضای خدا ی نظر به وبلاگه من حقیر بده